Informace o projektu

Toto jsou stránky nového projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie

číslo projektu: OP VK CZ 1.07/2.2.00/07.0354

Klíčové aktivityČíslo aktivity:01
Název klíčové aktivity:Návrh struktury a metodiky tvorby sylabů
Na realizaci se podílí:Univerzita Palackého v Olomouci
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Náklady na klíčovou aktivitu:Celkem způsobilé výdaje:600.000,00
ESF způsobilé výdaje:600.000,00
ERDF způsobilé výdaje:0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této klíčové aktivity zpracujeme obsahovou strukturu inovovaných i nově vytvářených kurzů. Navrhneme metodiku tvorby jednotlivých komponent sylabů a výukových kurzů (prezentace PowerPoint, klíčová slova, navigační struktura, autokorektivní kontrolní otázky). Specifikujeme požadavky na šablony pro vytváření jednotlivých komponent Web modulů tak, aby byly moduly vytvářeny uniformním způsobem a aby byly snadno integrovatelné do plánovaného inovovaného Webového prostředí projektu. Vypracujeme jednotnou metodiku pro tvorbu video záznamů, jejich zpracování a zálohování. Zpracujeme interní harmonogram tvorby vzdělávacích kurzů. Na realizaci této klíčové aktivity se bude podílet řídící tým projektu, klíčovou roli bude představovat koordinátor, garanti, lektoři a IT-pracovník projektu. Po vytvoření sylabů zajistíme proškolení realizačního týmu lektorů. Konkrétní implementaci šablon pro tvorbu jednotlivých komponent modulů včetně vytvoření grafické vizuální identity projektu, zajistíme v rámci vlastních aktivit. Šablony mohou mít podobu kolekce dokumentů a datových souborů (Word, Excel, PowerPoint, XML) doplněné o aplikační podporu.Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této klíčové aktivity bude podrobná specifikace struktury výukových sylabů a vytvořená metodika tvorby jednotlivých komponent vzdělávacích kurzů. Metodika bude vypracovaná formou vzorových souborů (šablon) fiktivního výukového modulu. Metodika bude zahrnovat: - metodiku tvorby prezentace PowerPoint, včetně návrhu grafiky v souladu s vizuální identitou OP VK, - metodiku stanovení klíčových slov pro části prezentace, - metodiku stanovení navigační struktury webu, - metodiku natáčení video záznamů, zpracování dat, uložení a zálohování souborů, - metodiku synchronizace prezentací a videa, - metodiku tvorby testů, - zpracování vizuální identity projektu.
Číslo aktivity:02
Název klíčové aktivity:Tvorba obsahu vzdělávacích kurzů
Na realizaci se podílí:ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Náklady na klíčovou aktivitu:Celkem způsobilé výdaje:1.000.000,00
ESF způsobilé výdaje:1.000.000,00
ERDF způsobilé výdaje:0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Na základě vypracované struktury a metodiky tvorby vzdělávacích kurzů a podle vypracovaných šablon lektoři zpracují jednotlivé vzdělávací moduly. Kurzy budou později doplněny i digitalizovanými videozáznamy. Každý z kurz bude obsahovat: - seznam používané literatury, - elektronické studijní materiály, - prezentace PowerPoint, - seznam klíčových slov pro jednotlivé snímky prezentace, - navigační strukturu jednotlivých kurzů, - kontrolní otázky. V rámci realizace této klíčové aktivity otevřeme 2 nové nebo inovujeme celkem 17 vzdělávacích kurzů. Výstupem budou nové sylaby pro jednotlivé vzdělávací kurzy z oboru Molekulární a buněčné biologie. Budou připraveny nové výukové materiály pro účastníky kurzů, dále PowerPoint prezentace pro jednotlivé kurzy a zároveň budou v elektronické podobě tyto materiály umístěny na webových stránkách projektu. V přednáškách i praktických cvičeních bude důraz kladen na zavádění nejnovějších experimentálních metod a technik. Pro realizaci projektu a inovací vyuky nakoupíme potřebné zařízení a vybavení, a učebny vybavíme novým nábytkem.Výstup klíčové aktivity:

Molekulární a buněčné biologie. Vytvoříme a inovujeme následující kurzy: 1. Cytotaxonomie a cytogenetika 2. Genomika 3. Molekulární biologie rostlin 4. Molekulární biologie 5. Obecná a anorganická chemie (Chemie pro biology I) 6. Organická chemie (Chemie pro biology II) 7. Obecná biologie 8. Obecná genetika 9. Obecná virologie 10. Odborná angličtina 11. Populační genetika 12. Buněčná biologie; 13. Systematická botanika (Biologická klasifikace rostlin) 14. Systematická zoologie (Biologická klasifikace živočichů) 15. Cvičení z buněčné biologie; Cvičení z obecné genetiky 16. Cvičení z molekulární biologie 17. Cvičení z genomiky Nově budou zavedeny do výuky kurzy: 18. Základy toxikologie 19. Humánní virologie Každý z kurzů bude obsahovat i 12 - 14 přednášek či cvičení; celkem vytvoříme alespoň 19 výukových záznamů modulů na webovských stránkách projektu. Video záznamy a PowerPoint prezentace budou zpracovány a umístěny spolu s ostatními výukovými materiály kurzů na webový portál projektu.
Číslo aktivity:03
Název klíčové aktivity:Pilotní ověření výuky inovovaných a nových kurzů
Na realizaci se podílí:Univerzita Palackého v Olomouci
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Náklady na klíčovou aktivitu:Celkem způsobilé výdaje:6.700.000,00
ESF způsobilé výdaje:6.225.000,00
ERDF způsobilé výdaje:475.000,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Pracovníci žadatele uskuteční v upravených prostorách školy nebo prostorách partnera stylizované přednášky, semináře a cvičení, pokrývající jednotlivé vzdělávací kurzy. Výuka bude realizována a optimalizovaná přímo v praxi. Průběžně po dobu řešení projektu bude prováděna její evaluace cílovou skupinou. Výsledky evaluace budou zapracovány do vyučovaných předmětů. Tyto informace budou použity i pro řešení stávajících vzdělávacích problémů, ale budou uplatněny v budoucích úpravách studijních plánů na PřF UP v Olomouci. Vybrané přednášky případně natočíme na video. Natáčení a post-produkci video sekvencí bude zajišťovat a koordinovat IT specialista ve spolupráci s jednotlivými lektory a řešitelem projektu. V rámci této klíčové aktivity zahájíme o opakovaně ověříme výuku inovovaných a nových kurzů. 1. Cytotaxonomie a cytogenetika 2. Genomika 3. Molekulární biologie rostlin 4. Molekulární biologie; 5. Obecná a anorganická chemie (Chemie pro biology I) 6. Organická chemie (Chemie pro biology II) 7. Obecná biologie 8. Obecná genetika 9. Obecná virologie 10. Odborná angličtina 11. Populační genetika 12. Buněčná biologie 13. Systematická botanika (Biologická klasifikace rostlin) 14. Systematická zoologie (Biologická klasifikace živočichů) 15. Cvičení z buněčné biologie; Cvičení z obecné genetiky 16. Cvičení z molekulární biologie 17. Cvičení z genomiky Nově bude zahájena výuka kurzů: 18. Základy toxikologie 19. Humánní virologie V školním roce 2010/2011 a 2011/2012 uskutečníme pilotní ověření formou prezenční výuky na studentech Přírodovědecké fakulty UP Olomouc v rámci věše vyjmenovaných předmětů. Prezenční výuka bude vedena pedagogy Přírodovědecké fakulty UP a bude využívat nově vytvořený webový portál. K výuce budou přizváni zahraniční odborníci, kteří budou v rámci projektu prezentovat vybrané přednášky. Prezenční výuka v pilotním kurzu se dotkne alespoň 200 studentů po dobu jednoho semestru. Za realizaci je zodpovědný vedoucí projektu.Výstup klíčové aktivity:

Výstupem klíčové aktivity bude realizovaná výuka, elektronické výukové materiály na webu projektu, PowerPoint prezentace a případně video záznamy pořízené z přednášek.
Číslo aktivity:04
Název klíčové aktivity:Příprava učebních textů - skript
Na realizaci se podílí:Univerzita Palackého v Olomouci
Náklady na klíčovou aktivitu:Celkem způsobilé výdaje:450.000,00
ESF způsobilé výdaje:450.000,00
ERDF způsobilé výdaje:0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Budou připravena následující skripta , která budou využita pro výuku inovovaných předmětů Molekulární a buněčné biologie: - Buněčná biologie - Genetika - Obecná virologie - Chemie pro biology. Po zahájení projektu bude domluven harmonogram přípravy studijních materiálů vybraných inovovaných a nových předmětů. Dále bude dohodnut harmonogram přípravy zpracování studijních textů a rozvržen tak, aby byla skripta předložena do tisku nejpozději rok před ukončením projektu. Na této aktivitě se budou podílet členové realizačního týmu zodpovědní za výuku v daném oboru. Příprava skript bude zahrnovat návrh obsahu, předmluvu, úvod, jednotlivé kapitoly, vysvětlivky a použitou literaturu. Poté budou rukopisy zaslány k recenzi a po nezbytných korekturách zaslány do tisku. Po provedení tiskových korektur budou skripta vytištěna. Za realizaci je zodpovědný řešitel projektu.Výstup klíčové aktivity:

Výstupem realizace klíčové aktivity budou minimálně 4 skripta, která budou vydána v průběhu realizace projektu. Skripta budou vydána tiskem v minimálním nákladu 250 ks.
Číslo aktivity:05
Název klíčové aktivity:Revize a úprava vzdělávacích kurzů
Na realizaci se podílí:Univerzita Palackého v Olomouci
Náklady na klíčovou aktivitu:Celkem způsobilé výdaje:100.000,00
ESF způsobilé výdaje:100.000,00
ERDF způsobilé výdaje:0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Na základě zkušeností a zpětné vazby získávaných průběžně při pilotním ověřování projektu budou provádět lektoři jednotlivých kurzů pod vedením koordinátora projektu revizi vytvořených vzdělávacích kurzů a materiálů na webovém portálu. Revize bude zahrnovat odstranění faktických a formálních chyb a nedostatků, které byly v modulech nalezeny. Úpravy se budou týkat všech komponent modulů - prezentací PowerPoint, video záznamů, klíčových slov a testů. Za pomoci pedagogických pracovníků školy a IT speciality znovu připravíme materiály těch přednášek a cvičení, kde pilotní ověření ukázalo nedostatečnou názornost záznamu nebo kde byly objeveny věcné chyby. Zpracování videa a konverze upraveného materiálu zajistíme v rámci lidských zdrojů. Revizi obsahu budeme provádět průběžně po celou dobu pilotního ověřování. Při realizaci této klíčové aktivity upravíme na základě poznatků z pilotáže i funkcionalitu webového portálu.Výstup klíčové aktivity:

Výstupem realizace klíčové aktivity bude 19 validovaných modulů jednotlivých kurzů včetně umístění upravených materiálů na webový portál. Prostřednictvím portálu budou moduly kurzů trvale dostupné studentům fakulty. Webový portál budou studenti nadále využívat při řady studiu Molekulární a buněčné biologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.
Číslo aktivity:06
Název klíčové aktivity:Vyhodnocení a ukončení projektu
Na realizaci se podílí:Univerzita Palackého v Olomouci
Náklady na klíčovou aktivitu:Celkem způsobilé výdaje:100.000,00
ESF způsobilé výdaje:100.000,00
ERDF způsobilé výdaje:0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Na závěr projektu necháme vypracovat externí odborné hodnocení projektu. Uspořádáme a vyhodnotíme ankety mezi studenty. Uspořádáme odbornou konferenci, kde seznámíme účastníky konkrétněji s novou metodou výuky, shrneme zkušenosti a dosažené výstupy. V posledním měsíci realizace projektu budeme shromažďovat podklady pro audit a závěrečnou monitorovací zprávu.Výstup klíčové aktivity:

V rámci realizace této klíčové aktivity bude uspořádána odborná konference, na konferenci seznámíme alespoň 50 osob s výsledky projektu.